Ważne informacje

Ważne informacje

Zajęcia feryjne w SP w Hucie Podłysicy

Data

 

Rodzaj zajęć

Godziny zajęć

Klasy

Opiekunowie

18.01.2016

Zajęcia czytelnicze pt. „Ferie z książką”

 

9.00 – 12.00

I-VI

p. Małgorzata Drogosz

19.01.2016

Zajęcia bibułkarskie, plastyczne

 

9.00 – 12.00

I-VI

p. H. Suchenia,

p. B. Strzelecka

20.01.2016

Warsztaty „Pierwsza pomoc- na ratunek” prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną

„ Pod Jodłami”

 

9.00 – 12.00

I-VI

p. H.Wiącek

p. W. Wiącek

21.01.2016

Zajęcia sportowe

 

9.00 – 12.00

I-VI

p. S. Satro

22.01.2016

Kino feryjne

 

9.00 – 12.00

I-VI

p. U. Wiącek


 

Rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych na terenie gminy Bieliny
na rok szkolny 2015/16

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy Bieliny oraz w trosce o prawidłowy rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, od września 2014 roku na terenie gminy Bieliny przy wszystkich szkołach zostały utworzone Punkty Przedszkolne.
Działania podejmowane przez samorząd mają na celu zwiększenie i ułatwienie  dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bieliny oraz możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.

W roku szkolnym 2014/15 grupy przedszkolne pracują 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Dodatkowo w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach jedna grupa przedszkolna świadczy swoje usługi przez 5 dni w tygodniu w godz. od 6:30 do 16:30.

W roku szkolnym 2015/16 o przyjęcie do punktów przedszkolnych mogą ubiegać się rodzice dzieci 5, 4 i 3-letnich, które na dzień 1 września 2014 r. mają ukończone 3 lata.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego nie dotyczy dzieci 5 letnich zapisanych wcześniej do oddziału przedszkolnego kl.”0”.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2014/15 do grupy przedszkolnej składają w Punkcie Przedszkolnym, do którego uczęszcza ich dziecko „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej” w terminie od 25 – 31 marca 2015 r.

Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych na terenie gminy Bieliny odbędzie się w terminie od dnia 8 kwietnia 2015 do dnia 27 czerwca 2015 roku.

Pierwszym etapem rekrutacji będzie złożenie w danej szkole pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego. Terminy poszczególnych etapów naboru, procedury odwoławczej oraz postępowania uzupełniającego określa zarządzenie dyrektora szkoły – terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/16 zamieszczono poniżej.


Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do punktu przedszkolnego, składają wypełniony „WNIOSEK o przyjęcie do punktu przedszkolnego w szkołach na terenie Gminy Bieliny na rok szkolny 2015/16” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie odpowiednich kryteriów rekrutacji. Rodzice składają wniosek w szkole, w której funkcjonuje punkt przedszkolny wybrany przez rodziców, do którego chcą zapisać dziecko.

Wszyscy rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do grupy przedszkolnej z wydłużonym czasem zajęć, we wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2015/16 w części II wniosku w pkt. 1. Pierwszy wybór (najbardziej preferowany) powinni wskazać Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach – grupa 10 godzinna a w pkt. 2. Drugi wybór należy wskazać Punkt Przedszkolny w odpowiedniej szkole, który najbardziej będzie preferowany, jeżeli nie zostanie utworzona grupa przedszkolna z wydłużonym czasem zajęć.

W roku szkolnym 2015/16 decyzja o utworzeniu grupy przedszkolnej z wydłużonym czasem zajęć zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji i przy odpowiedniej liczbie osób chętnych do skorzystania z tej formy opieki przedszkolnej.

W roku szkolnym 2014/15 w grupie prowadzącej zajęcia przedszkolne w wymiarze 10 godzin dziennie na zajęcia przedszkolne powyżej 5 godzin dziennie pozostawało kilkoro dzieci, pomimo wcześniej zadeklarowanego czasy pobytu dziecko w przedszkolu w wymiarze 10 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje dla rodziców, którzy są zainteresowani wychowaniem przedszkolnym z wydłużonym czasem zajęć.

Rodzice dziecka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego z wydłużonym czasem zajęć (10 godzin) pokrywają opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu ponad 5-godzinny czas bezpłatnej opieki i nauki oraz koszt wyżywienia dziecka.

 1. Czas bezpłatnej opieki przedszkolnej wynosi 5 godzin dziennie. Czas pobytu dziecka w placówce w wymiarze przekraczającym pięć godzin dziennie jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę ponad czas bezpłatnej opieki.

 2. Rodzice pokrywają opłaty za wyżywienia dziecka (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek). Cena posiłku dla dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do jego przygotowania tzw. „koszt wsadu do kotła”.
  Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Punkcie Przedszkolnym w grupie 10-godzinnej określi dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach.

 3. W przypadku 3 krotnego przekroczenia w ciągu miesiąca liczby zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice będą zobowiązani do niezwłocznej zmiany warunków umowy w zakresie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
  Brak takiej zmiany w umowie spowoduje rozwiązanie umowy.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji na rok szkolny 2015/16

L.p

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego

od 25.03. - 31.03. 2015 r.

 

2.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 08.04. – 22.04.2015r

1.06 – 9.06. 2015 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30.04.2015 r.
godz. 15
00

do 13.06.2015r.
godz. 15
00

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

od 4.05 – 8.05. 2015 r do godz. 1500

od 16.06. – 20.06. 2015 r. do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 12.05. 2015r.
do godz.15
00

do 27.06. 2015 r. do godz. 1500

6.

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

10.

Przekazanie Wójtowi przez dyrektora listy dzieci nieprzyjętych do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego, a którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

do 15.05.2015 r.

11.

Wójt wskazuje miejsce dla dzieci nieprzyjętych do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

do 15.08.2015 r.

 

 0. POTWIERDZENIE kontynuacji wych.przedszkolnego

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola gm Bieliny_2015_16

2.samotne wych dziecka

3.Oświadczenie o wielodzietn

4.Potwierdzenie zapisania dzieck do przedszkola 2015_16

 

 
ZAPROSZENIE
-
19 PAŹDZIERNIK 2014 r.

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Sołecka i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy serdecznie zapraszają na Festyn Rodzinny pod hasłem "Sport to zdrowie" połączony z otwarciem kompleksu boisk szkolnych.

PROGRAM:

14:00 - OTWARCIE BOISK SZKOLNYCH, MSZA ŚWIĘTA

14:50 - WYSTĘPY ARTYSTYCZNE UCZNIÓW

15:10 - GRY I ZABAWY SPORTOWE

 

 

28.08.2014 r.

INFORMACJA O UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 01.09.2014 r.

godz. 8.00 - Msza Św. w Kaplicy p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Hucie Nowej

godz. 9.15 - Inauguracja nowego roku szkolnego w budynku szkoły

 

Serdecznie zapraszam Przedszkolaki oddziału przedszkolnego (3-4 latki), Uczniów klas 0-VI oraz Rodziców

 

                                                                                                                                           Marzena Pindral

 

 

28.08.2014 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE  PODSTAWOWEJ W HUCIE PODŁYSICY


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego została wybrana

   Pani Katarzyna Szczepaniak
                             
                                                                                                                Marzena Pindral 21.08.2014 

STYPENDIA SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna:
- Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów (art. 90a- 90u) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
- Uchwała nr XXIII/162/05 Rady Gminy w Bielinach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać od dnia 25 sierpnia 2014 r.:

 

 • w Zespole Obsługi Oświaty w Bielinach (pokój obok stołówki szkolnej).

 • na stronie internetowej www.bieliny.pl

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia
15 września 2014 r.,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2014 r.
w Zespole Obsługi Oświaty w Bielinach ul. Partyzantów 17 (obok stołówki szkolnej).

 

Wniosek może złożyć: rodzic, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

Wnioski należy wypełnić osobno na każde dziecko.

 

Pomoc materialna przysługuje:

  1)   uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  2)   wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3)   uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4)   słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy
o pomocy społecznej
,

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 456,00

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (odpowiednio do sytuacji rodziny ucznia) :

 1. W przypadku ubiegania się o świadczenie dla pełnoletniego ucznia kserokopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenie w jego imieniu.

 2. Zaświadczenia o dochodach tj.

 • z tytułu pracy – zaświadczenie lub oświadczenie,

 • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;

 • z tytułu renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego – odcinek z pobieranego świadczenia, decyzja lub oświadczenie,

 • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z PUP lub oświadczenie,

 • z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych wraz dodatkami, świadczeń alimentacyjnych– zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie o wysokości tych świadczeń,

 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS ( w tym: zasiłku stałym, okresowym) – zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń,

 • z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o powierzchni ha przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego,

 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub oświadczenie o uzyskiwanych/płaconych alimentach,

 • zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (praca dorywcza, stała pomoc rodziny, darowizny i inne dochody nie wymienione wyżej),

 • z tytułu pobieranego stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

 

 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:

 

 • w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym lub zenanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie;

 • w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie ;

 • w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej:

 • decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

 • w przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone

w odrębnych przepisach

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego nie wlicza się do dochodów rodziny

 

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w kwocie 250,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi na okres nie dłuższy niż od września do czerwca, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych jeżeli łączna kwota przyznanych stypendiów w danym roku szkolnym przekracza kwotę 2120 zł.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych faktur lub imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę lub innych dowodów poniesienia kosztów- które należy przedłożyć w Zespole Obsługi Oświaty w Bielinach po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium.

 

Zgodnie z art. 90 o ust 1 i 2  Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY - ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, które jest podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny.

 

O ZASIŁEK SZKOLNY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ W TERMINIE nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji

materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

 • pożar lub zalanie mieszkania,

 • nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

 • kradzież w mieszkaniu ucznia,

 • inne okoliczności powodujące, że uczeń znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , raz w roku, a w uzasadnionych przypadkach dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Informację sporządziła:

Barbara Cedro

Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty w Bielinach


21.08.2014 

Przykładowy katalog kosztów kwalifikowanych
do stypendium szkolnego:

 • Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych i innych publikacji poszerzających wiedzę ucznia,

 • Artykułów szkolnych: (zeszytów, brulionów, bloków, dzienniczka ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki segregatory, okładki wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, przybory geometryczne ,nożyczki ,itp.

 • Artykuły piśmienne (atramenty, tusze do drukarek, papier do drukarek, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.)

 • Tornister szkolny, plecak, piórniki,

 • Okularów korekcyjnych,

 • Kostium gimnastyczne( spodenki i koszulki), dresy sportowe, obuwie szkolne (trepki i buty sportowe- (2x semestr);

 • Stroje robocze na praktyki zawodowe oraz przedmioty i przybory niezbędne do praktyk zawodowych(zaświadczenie od instruktora nauki o konieczności ich zakupu),

 • Pomoce i przedmioty edukacyjne ( edukacyjne gry planszowe, globusy, mapy itp.)

 • Instrumenty muzyczne jeżeli uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie, rowery, piłki jeżeli uczeń uczestniczy w sekcji sportowej,

 • Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko,

 • Komputer, drukarki, oprogramowanie, części do komputera, programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimendiane kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD itp.,

 • Instalacja i abonament za Internet,

 • Kursy językowe, komputerowe i inne kursy rozwijające wiedzę i umiejętności ucznia (np. zajęcia taneczne, sportowe),

 • Opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, basen, wyjazdach w ramach zielonej szkoły,

 • Opłaty z tytułu czesnego i zakwaterowania w bursie szkolnej,

 • Kosztów biletu miesięcznego

 

20.08.2014r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

nauczyciela wychowania przedszkolnego – 1 etat

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Punkt Przedszkolny w  Szkole Podstawowej  w Hucie Podłysicy, 26-004 Bieliny

       2. Stanowisko: nauczyciel przedszkola.       3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2014 r do 31 sierpnia 2015 r .        4. Podstawa zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.       5. Wymagania niezbędne związane ze stosunkiem pracy:

1)   posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska w przedszkolu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j.Dz.U z 2013 r.poz.1207).

2)   spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola.

       6.    Wymagania dodatkowe:

1)      ukończenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego,

2)      doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

       7.    Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys – curriculum vita,

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego,

4)      kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

5)      kopie świadectw pracy,

6)      zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191),

9)      oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach naboru na stanowisko nauczyciela przedszkola.

        8.    Inne informacje:

1)   z kandydatami wyłonionymi w drodze naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,

2)   wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i BIP Gminy Bieliny,

3)    oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

4)   wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata własnoręcznie potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem.

        9.    Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy  w godzinach 8-14 lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy;26-004 Bieliny w terminie do dnia 26 sierpnia 2014 r. do godz. 14.00.

Na kopercie należy podać: adres zwrotny i numer telefonu kontaktowego oraz umieścić dopisek: ”Nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola” Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy; 26-004 Bieliny.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy.