Projekt "ZaTIKsowani"

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla kandydata/-tki na uczestnika/-czkę projektu pn.: „ZaTIKsowani” - rozwijanie  kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy realizowanego przez Szkołę Podstawową w Hucie Podłysicy


Zaproszenie do składania ofert cenowych

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZnTIK/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /ZaTIK/2019 –Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli –uczestników projektu pn.: „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy

 

Załączniki - wersja edytowalna 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZnTIK/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZaTIK/2019 –Dostawa  sprzętu elektronicznego i dydaktycznego w ramach projektu pn.: „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy


Załączniki - wersja edytowalna ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZnTIK/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZaTIK/2019 –Dostawa  materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn.: „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy

Załączniki - wersja edytowalna

 

Formularz oferty

Formularz oferty -wersja edytowalna


Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy realizuje projekt pn. „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚwiętokrzyskiego na lata 2014-2020
 

 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz popularyzowanie aktywizujących metod nauczania wśród  uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej w Hucie Podłysicy poprzez udział w zajęciach dodatkowych w okresie od września 2019 roku do końca maja 2020 roku. Kształcenie merytorycznych i praktycznych umiejętności cyfrowych wśród nauczycieli w/w szkoły, a także doposażenie bazy dydaktycznej w narzędzia TIK.

 Poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu ICT  zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji cyfrowych, w tym rozwijania umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno komunikacyjnymi ze szczególnym wykorzystaniem kompetencji naukowych oraz innowacyjności jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

 Wsparcie udzielone w ramach projektu ma na celu rozszerzenie kompetencji informatycznych. Ma pomóc młodzieży szkolnej rozwijać swoje zainteresowania. Będzie także stanowić wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły skierowanej do uczniów klas 1-8. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi, które rozwijają wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwalają na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazują, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.

 W czasie zajęć w pracowni informatycznej uczniowie klas IV-VIII będą nabywać umiejętności programowania i myślenia algorytmicznego. W perspektywie czasu wpłynie to na szybsze kształtowanie pojęć, poprawi się również zdolność Uczniów do zapamiętywania informacji, rozumienia ich i wykorzystywania w praktyce. Uczniowie klas I-III – będą uczestniczyć w zajęciach  z programowania z wykorzystaniem klocków Lego WeDo.

Zajęcia główny nacisk będą kładły na rozwój u dzieci wyobraźni wizualno - przestrzennej, kreatywności, logicznego myślenia  i umiejętności pracy w zespole.

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z zakresu m.in. cyberbezpieczeństwa i wykorzystania zasobów internetowych. Baza dydaktyczna szkoły zostanie doposażona w TIK, które będą wykorzystywane podczas zajęć. Wsparcie wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności wśród uczniów, co zwiększy szanse na osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce.

 Wskaźniki i efekty zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe –13 osób (8K/5M)z klas 1–3 i 28 osób
(12K/16M) z klas 4 – 8

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje –6 osób (5K/1M)

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych –41 osób (20K/21M);

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK –6 osób (5K/1M)

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych –1;

 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych –47 osób (25K/22M)

 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne –1.

 Całkowita wartość projektu to 76 470,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 67620,00 zł.

 Projekt realizowany od 01.02.2019 do 30.06.2020.

 Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

 

Rusza rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu pn. „ZaTIKsowani”

 Uwaga !!! Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „ZaTIKsowani”!

Zachęcamy nauczycieli naszej szkoły do złożenia kompletu dokumentów i skorzystania z form wsparcia oferowanych w ramach projektu.

 Termin naboru dokumentów: 18lutego - 04marca 2019 roku.

 Na nauczycieli czekać będą cykle szkoleniowe z zakresu:

  • cyberbezpieczeństwa (marzec – kwiecień 2019 –  15h),
  • programowania – Scratch (maj – czerwiec 2019 –  20h),
  • wykorzystania zasobów internetowych w edukacji (sierpień – wrzesień 2019 –  15h).

 Jeśli jesteście państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach wypełnijcie komplet dokumentów rekrutacyjnych i złóżcie w biurze projektu (gabinet dyrektora szkoły) w nieprzekraczalnym terminie od 18 lutego do 04 marca 2019 roku).

 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pn. „ZaTIKsowani”

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA NAUCZYCIELI projektu pn.:„ZaTIKIsowani”

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu

 Zachęcamy do udziału! 

 Kierownik projektu: Marzena Pindral