Samorząd Uczniowski

Witajcie na stronie Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Hucie PodłysicyA teraz kilka niezbędnych informacji o Samorządzie Uczniowskim Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy, zakresie działania i formach.

Przedstawicielem społeczności uczniowskiej  jest Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy wybierana przez uczniów w głosowaniu przeprowadzonym przez Uczniowską Komisję Wyborczą wyłonioną na zebraniu delegatów klas.

 

Informujemy, że  w roku szkolnym 2018/2019  skład Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Maria Wiącek

Z-ca przewodniczącego: Łukasz Wiącek

Skarbik: Błażej Pawlik

Sekretarz: Maria Pawlik

 

Skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2016/2017

  1. Katarzyna Kot
  2. Julia Kopacz
  3. Łukasz Lasak

 

Równocześnie informujemy, że opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 pozostaje pani Urszula Wiącek.Główne zadania Samorządu to:

1. Obrona praw i godności uczniów oraz całych zespołów klasowych.

2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.

4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.

5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.


6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.