Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy informuje że w wyniku zakończonej rekrutacji na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego została wybrana Katarzyna Szczepaniak.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

nauczyciela wychowania przedszkolnego – 1 etat

  1. 1.    Miejsce wykonywania pracy:

Punkt Przedszkolny w  Szkole Podstawowej  w Hucie Podłysicy, 26-004 Bieliny

  1. 2.    Stanowisko: nauczyciel przedszkola.      
  2. 3.    Okres zatrudnienia: od 4 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r .      
  3. 4.    Podstawa zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.      
    1. 5.    Wymagania niezbędne związane ze stosunkiem pracy:

1)   posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska w przedszkolu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz.U z 2015 r.poz.1264).

2)   spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola.

  1. 6.    Wymagania dodatkowe:

1)   ukończenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

2)   doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

 

  1. 7.    Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys – curriculum vita,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego,

4)  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

5)  kopie świadectw pracy,

6)  zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

9)   oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w celach naboru na stanowisko nauczyciela przedszkola.

  1. 8.    Inne informacje:

1)   z kandydatami wyłonionymi w drodze naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

2)   wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły,

3)    oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

4)   wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata własnoręcznie potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem.

  1. 9.    Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy  w godzinach 9-14 lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy 58a;26-004 Bieliny w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Na kopercie należy podać: adres zwrotny i numer telefonu kontaktowego oraz umieścić dopisek: ”Nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola” Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy; 26-004 Bieliny.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy. 

 

                                                             Zakończenie roku szkolnego w SP w Hucie Podłysicy

23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. O godzinie 8:00 dzieci, rodzice i nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele parafialnym w Hucie Nowej. O godzinie9:30 rozpoczeła się uroczystość w szkole, której przewodniczyła p. dyr. Marzena Pindral. Pani dyrektor wręczyła wszystkim dzieciom z przedszkola i z klas 0 – I nagrody książkowe. Z klasy II – III nagrody książkowe otrzymali uczniowie za najlepsze wyniki w nauce. W klasach IV-VI nagrody otrzymali uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem. W klasie IV takie świadectwo otrzymała Maria Pawlik, w klasie V świadectwa z paskiem i książki otrzymali: Patryk Wiącek, Bartosz Brożyna, Michał Brożyna. Kevin Iwan i Błażej Pawlik, natomiast w klasie VI nagrodę i świadectwo z paskiem otrzymała Maria Wiącek, która jednocześnie uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole -5,6. Rodzice wyróżnionych uczniów z klas IV – VI otrzymali dyplomy. Następnie pani dyrektor M. Pindral wręczyła dyplomy i nagrody w postaci gier planszowych dla uczniów ze 100% frekwencją: dla Ani Bery z klasy „0”, dla Zuzanny Szczepaniak z klasy II i Łukasza Lasaka z klasy VI. Na zakończenie dyplomy za wspaniałą pracę otrzymali członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie „Koła Małych Gosposi”

Pani Marzena Pindral podziękowała serdecznie wszystkim rodzicom, którzy pomagali w szkole przez cały rok szkolny. Życzyła wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom udanego odpoczynku i miłych, zdrowych wakacji.

Po wspólnej uroczystości dzieci wraz z wychowawcami udały się do swoich klas gdzie otrzymały świadectwa.

 
12

                             Koło Małych Gosposi na festynie ekologicznym w Hucie Szklanej.

10 czerwca 2017 roku członkowie Koła Małych Gosposi wystąpili na festynie ekologicznym pod hasłem „Bliżej natury, bliżej siebie”. Festyn odbył się w Hucie Szklanej w osadzie średniowiecznej. Dzieci były pod opieką p. Barbary Strzeleckiej i p. Haliny Suchenia oraz swoich rodziców.

                                                     Święto truskawki

 

                                             Muzyczne sukcesy Patryka Wiącka i Julii Dziedzic

6 lutego 2017r. Patryk Wiącek (uczeń kl. V) i Julia Dziedzic (uczennica kl. III) uczestniczyli w wojewódzkim konkursie „Pasje i talenty” w MDK w Kielcach. Uczestników było 72 na etapie eliminacji.

Wybrano 20 osób, w tym Patryk, w grupie młodzieżowej i Julia, w grupie dziecięcej. W następnym dniu odbył się popis najlepszych. Patryk jako jedyny zdobył wyróżnienie w kategorii „II instrumentaliści kl. IV-VI” (przyznano 3 miejsca   

i jedno wyróżnienie). Julia w kategorii dziecięcej zajęła III miejsce. Ponadto 24 kwietnia 2017 Julia zdobyła wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkursie dla instrumentów smyczkowych w grupie II.

Julii i Patrykowi gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w pielęgnowaniu swoich umiejętności i pasji.

  

 

                                       WYNIKI  KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO "FOX" 2017

W marcu bieżącego roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łącznie w dwóch kategoriach wiekowych z testem zmagało się 6 uczniów. Najlepszy wynik w szkole w kategorii klas V-VI bunnies (oraz „dobry” wynik w skali staninowej) uzyskała uczennica klasy VI Maria Wiącek, za co otrzymała dyplom i  upominek od organizatorów konkursu.

W kategorii klas III-IV kittens najlepsza okazała się Julia Dziedzic. Julia otrzymała drobny upominek za najlepszy wynik w szkole w swojej kategorii. W teście udział wzięli także Łukasz Wiącek, Franek Brożyna, Marysia Pawlik i Kasia Kot.

Gratulujemy uzyskanych wyników i  życzymy wytrwałości w nauce.

 

 

                                                     DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

9 maja w naszej szkole odbył się Dzień Języka Angielskiego i Kultury Brytyjskiej. W tym dniu uczniowie klas I-VI wzięli udział w konkursie  „Mistrz słówek”  oraz w konkursie na najsmaczniejszą potrawę krajów angielskiego obszaru językowego.

 W konkursie „Mistrz słówek” najlepsze wyniki w klasie zdobyli:

a) klasa I – Adam Szczepaniak

b) klasa II – Zuzia Szczepaniak

c) klasa III – Franek Brożyna

d) klasa IV- Marysia Pawlik

e) klasa V – Bartosz Brożyna

f) klasa VI – Marysia Wiącek

Zwycięzcy z poszczególnych klas otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy wspaniałych wyników. W niektórych klasach rywalizacja była naprawdę zacięta. Wszystkim uczniom życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości w nauce.

 

                                                      DZIEŃ KULTURY BRYTYJSKIEJ

9 maja odbył się Dzień Kultury Brytyjskiej. Tego dnia uczniowie przystąpili do konkursu na najsmaczniejszą potrawę krajów angielskiego obszaru językowego. Udział w nim wzięli: Łukasz Wiącek, Patryk Wiącek, Malwina Bilman, Julia Kopacz, Kasia Dudzic, Matyna Bilman i Marysia Pawlik. Uczniowie przygotowali smakołyki, z których słynie Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali wyróżnieni i otrzymali dyplomy   i drobne upominki. Organizatorem konkursów była pani Urszula Wiącek.

 

                                                               TEMATYCZNE PIĄTKI

Od początku maja Samorząd Uczniowski organizuje w naszej szkole  tzw. tematyczne piątki. Co tydzień uczniowie mogą przebrać się w strój obowiązujący danego dnia. Początki jak zawsze trudne. Jednak z tygodnia na tydzień przybywa chętnych do wspólnej zabawy. Miejmy nadzieję, że ta inicjatywa przyjmie się na stałe. To przecież możliwość zabawy i integracji społeczności uczniowskiej, do której chętnie włączają się także nauczyciele.

 

                                                           SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

W naszej szkole w dniach 24.04 – 19.05. 2017 roku organizowany był Szkolny Konkurs Czytelniczy. Mogli w nim wziąć udział zarówno młodsi uczniowie klas I –III jak i starsi uczniowie klas IV – VI. Zainteresowanie konkursem klas młodszych i starszych było na bardzo podobnym poziomie. W sumie w konkursie wzięło udział 27 osób. Wyłoniono po trzy miejsca na podium wśród uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów, a także wręczono dyplomy i nagrody książkowe.

 

                                                                 DZIEŃ MATKI  I OJCA   

       W piątek dnia 26 maja 2017 r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca pod hasłem      „ Za Twój uśmiech Mamo, za Twe dłonie Tato, ja dziękuję dziś”.

To święto ma na celu okazanie rodzicom szacunku, miłości oraz podziękowania za trud ich wychowania, za troskę, za wszystkie radości, za każdy spędzony razem dzień.

Z tej okazji dzieci zaprosiły swoich rodziców do szkoły na godzinę 11.00, aby obejrzały przygotowane przez nich przedstawienia.

    Uroczystość rozpoczęła swoim przemówieniem Pani Dyrektor Marzena Pindral, która serdecznie przywitała Gości           i zaprosiła do obejrzenia występu dzieci.

Część artystyczną rozpoczęły tańcem Dwie wesołe gąsienice dziewczynki z klas 0 – III, które uczą się tańczyć pod kierunkiem pani Małgorzaty Dziedziczak.

   Następnie wystąpili najmłodsi – przedszkolaki, które pod opieką swojej Pani Katarzyny Szczepaniak przedstawiły wiersze i piosenki, zyskując gromkie brawa.

    Recytację pięknych wierszy oraz śpiewanie cudownych piosenek przygotowały dzieci z klas 0 – III, chcąc przekazać swoim Rodzicom jak bardzo ich kochają i jak wiele oni dla nich znaczą. Uczniów klas 0 – III przygotowała pani Henryka Wiącek.

Kolejny występ zaprezentował Samorząd Uczniowski. Było to kilka humorystycznych scenek przeplatanych piosenkami. Występ Samorządu Uczniowskiego został przygotowany przez panią Urszulę Wiącek.

Na koniec części artystycznej wszystkie dzieci zaśpiewały wspólnie piosenkę „To dzięki Wam”.

  Mamy nie ukrywały wzruszenia , rodzice czuli się bardzo dumni z swoich pociech.

  Na wszystkich Gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez n – li szkoły.

  Ten dzień był udany miały i wesoły dla wszystkich i na długo pozostanie w naszej pamięci.

 
12

                                                                               
                                                                          Wyjazd do teatru i bawialni

17 maja 2017r odbył się wyjazd dzieci z przedszkola oraz kl. „0”- „III” do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach na spektakl  pt. „Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa.” Oglądając sztukę dzieci mogły zaobserwować oryginalne lalki w których lalkowy tytuł łączy się
z twarzą aktora. Spektakl dowcipny, ale również stawiający pytania o sprawy ważne. Po przedstawieniu dzieci udały się do bawialni AQQ gdzie miło spędziły czas na grach i zabawach. Opiekunami były panie: Henryka Wiącek oraz Katarzyna Szczepaniak.

 
12

 

Święto Konstytucji w SP w Hucie Podłysicy

8maja 2917 roku w SP w hucie Podłysicy odbyła się akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3maja. Uczniowie z klas IV – VI przygotowani pod kierunkiem p. Barbary Strzeleckiej i p. Wiolety Wiącek prosto a zarazem bardzo uroczyście przedstawili fakty historyczne związane z uchwaleniem najważniejszego i pierwszego w Europie dokumentu – konstytucji, która  choć na krótki czas, pozwalała Polakom uwierzyć, że ich ojczyzna może być wolna i niepodległa z równymi prawami dla wszystkich obywateli.

 


                                        77 rocznica zbrodni katyńskiej. Uroczystości pod Świętym Krzyżem.

20 kwietnia 2017 roku w Szklanej Hucie pod świętym Krzyżem odbyła się uroczystość 77 rocznicy zbrodni katyńskiej. Ze SP w Hucie Podłysicy  na uroczystości obecna była delegacja uczniów z klasy IV: Malwina Bilman, Martyna Bilman i Maria Pawlik oraz nauczycieli p. Barbary Strzeleckiej, i p. Sebastiana Satro na czele z panią dyrektor Marzeną Pindral. Delegacja uczniów i nauczycieli złożyła pod pomnikiem wieniec oraz znicze.