Klub "Eko-Trampek"
Klub "Eko-Trampek"

W ramach projektu " I moje marzenia mogą się spełnić"
powołany zostanie klub ekologiczno-turystyczny „Eko-Trampek", którego członkowie zwracać będą szczególną uwagę na działania ekologiczne i turystyczne.
Opiekunami koła są:
mgr Sebastian Satro
inż. Kazimierz Kałuża
mgr Halina Suchenia
mgr Henryka Wiącek

W ramach tego zadania podjęta zostanie akcja " Sprzątanie Świata" pod hasłem " Dbamy o czystość naszej wsi" oraz zorganizowane zostaną następujące wyjazdy:

- nad Morze Bałtyckie (zielona szkoła)

- do Bieszczadzkiego Parku Narodowego

- do Kurozwęk

- do oczyszczalni ścieków w Bielinach

- do Ojcowskiego Parku Narodowego

- do regionu opatowskiego.

Zostanie zorganizowany konkurs literacko - ekologiczny z nagrodami pod hasłem "Mój dom przyjazny dla środowiska". Przygotowując się do konkursu uczniowie będą korzystać z różnych źródeł, w tym zakupionych czasopism ekologicznych. W ramach działań klubu uczniowie wykonają paśniki i domki dla ptaków oraz będą pomagać zwierzętom przetrwać zimę. Członkowie klubu spotkają się z przedstawicielem Nadleśnictwa Łagów, który uwrażliwi dzieci na ochronę zwierząt i roślin w ŚPN. Uczniowie wykonają gazetki o tematyce ekologicznej i zadbają o wystrój klas. Kolejnym punktem działalności klubu będzie zorganizowanie konkursu plastycznego z nagrodami pod hasłem "Jak szanuję przyrodę" oraz udział w gminnym konkursie strażackim "Młodzież zapobiega pożarom".

Zostanie zorganizowany ekofestyn pod hasłem "Z ekologią za pan brat", w ramach którego przeprowadzone będą konkursy z nagrodami na hasła i stroje ekologiczne oraz konkursy wiedzy ekologicznej. Zostanie przygotowana także i przedstawiona scenka teatralna pt.: "Baśń o smogu". W ramach tych działań zostaną zakupione materiały dekoracyjne, papiernicze i biurowe oraz nagrody.

Kolejnym działaniem podjętym przez uczniów będzie pogadanka na temat oszczędzania wody i energii oraz rajd na trasie Huta Podłysica - Święta Katarzyna. W ramach tego zadania zostanie pokryty koszt wyżywienia uczestników rajdu.

Następnie członkowie klubu wezmą udział w wycieczce do lasu pod hasłem "Szkoła na łące" w celu zaobserwowania zmian w przyrodzie, po czym odbędą się projekcje filmów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej, które posłużą do zredagowania apelu dla uczniów i mieszkańców o zaprzestanie wypalania traw i ściernisk. W tym celu zostaną zakupione filmy o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej oraz materiały papiernicze i biurowe.